The opera will star Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Golda Schultz and Alexander Tsymbalyuk, directed by Yona Kim.

Comments