Radiant wonder

Happy 34th birthday to soprano Lise Davidsen!