Vieni a mirar la cerula

More Verdi from the Mike Richter collection, this time from CD-ROM SFO-02, a performance of Simon Boccanegra featuring Ingvar Wixell and Kiri Te Kanawa.  

Verdi: Simon Boccanegra
14 November 1975
San Francisco Opera

Simon: Ingvar Wixell
Amelia: Kiri Te Kanewa
Gabriele: Giorgio Merighi
Fiesco: Martti Talvela
Paolo: Allan Monk

Conductor: Paolo Peloso